[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o43)
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(30)
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
ติดต่อหน่วยงาน(05)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(32)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(33)
กระดานถามตอบ(08)
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(39)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(41)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(40)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน(29)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(038)
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o42)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(036)
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (037)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุญธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี (010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(o35)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2564 (015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ(21)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20)
แนวทางปฏิบัติเมื่่อได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(028)
แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E - Service (017)

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.87.250.158
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  382 ip
  เมื่อวาน
  483 ip
  เดือนนี้
  8641 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  8641 ip
  ทั้งหมด
  1041942 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  กองคลัง(01)

                                                    กองคลัง


  นางพยอม  ศรีเพียชัย
  ผู้อำนวยกองคลัง
  นางสาวศรีวัฒนา   พิทักษ์
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  นางสาวกิ่งดาว  เภาโพธิ์
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  นายประกาศ  สังฆะมณี
  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


  นางสาวภานุมาศ  เภาโพธิ์
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  นางเมรียา  แหวนหล่อ
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
   

                               นางสาวจิตราพร  เสนสิทธิ์
                               จ้างเหมาบริการ

   


  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน  ทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ  อบต.  การยืมเงิน  ทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ
  1.  งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ด้านรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน  ด้านจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินด้านเก็บรักษาเงิน  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  2. งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานการบัญชี  ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ด้านงบการเงินและงบทดลอง  ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าด้านพัฒนารายได้  ด้านควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านทะเบียนทรัพย์สิน
  แผนที่ภาษี  ด้านพัสดุ  ด้านทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  เข้าชม : 3683  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong